Ouders

Ouders en school

We zien de ouders van onze leerlingen als partners in de opvoeding en in de schoolse ontwikkeling. Om een kind goed te kunnen begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling hebben ouders en school elkaar nodig. Een goed contact is daarvoor van groot belang. Naast de spontane contacten tijdens het halen en brengen van de kinderen, zijn er georganiseerde contacten, die tot doel hebben u te betrekken bij het onderwijs aan uw kind.

  • Stamgroepochtend; 3x per jaar mag u een deel van de dag meedoen in de klas, u zit net als uw kind in de kring, doet mee aan de rekenles of ziet hoe kinderen een leesinstructie krijgen
  • Oudergesprekken; 3x per jaar hebt u een gesprek van 10 minuten met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind.
  • Koffiemorgens; ongeveer 10 x per jaar is er een koffiemorgen, deze worden georganiseerd door de directie en/of het OKT, samen met de ouders bespreken we onderwerpen die belangrijk zijn in de school en voor de kinderen.
  • Schoolpraatapp; snel en laagdrempelig, heel gemakkelijk via de telefoon informeren we ouders over allerlei zaken op groepsniveau en op schoolniveau, we vertellen ouders over activiteiten, sturen foto's en ook onze kalender staat erop.

Daarnaast zijn ouders op allerlei manieren betrokken bij de organisatie van activiteiten in de school, zoals in de medezeggenschapsraad, de stuurgroep en verschillende spanten (werkgroepen).

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschap denken ouders en teamleden mee over het schoolbeleid, over de inhoud en de organisatie van het onderwijs. In de MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting.

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR instemt, bijvoorbeeld bij de aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen, bijvoorbeeld over de besteding van het budget. De MR heeft ook initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de MR-zaken die zij zelf belangrijk vindt aan de orde mag stellen in gesprek met de directie en ongevraagd advies mag uitbrengen.

Het uitgangspunt is dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school.

mr.atlantis@amosonderwijs.nl

Stuurgroep

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende spanten.

Ouders vervullen verschillende taken, zoals die van een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bij de vergaderingen is altijd een lid van de directie aanwezig.

De stuurgroep bewaakt de voortgang van de spanten (ouderwerkgroepen) en beheert de oudergelden.

De stuurgroep vergadert vier keer per jaar.

stuurgroepatlantis@gmail.com

Spanten

Ouderwerkgroepen noemen we op Atlantis 'spanten', vernoemd naar de spanten van een schip, deze houten balken geven het schip stevigheid. Zo zijn ook de spanten binnen onze school van groot belang om allerlei activiteiten in de school goed te laten verlopen.

In de spanten werken ouders en teamleden samen. Een teamlid is coördinator van het spant en zorgt voor het contact tussen het spant en het team. Vanuit elk spant is er een afgevaardigde naar de stuurgroep.

Onze spanten:

  • Feestspant: zorgt voor de organisatie van Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindfeest.
  • Sportspant: organiseert de jaarlijkse sportdag, deelname aan de Olympische dag voor de bovenbouw, deelname aan het schoolvoetbaltoernooi, kan ondersteunen bij deelname aan de avondvierdaagse
  • Biebspant: zorgt voor het op orde houden van de schoolbibliotheek, het uitlenen van de boeken, organiseert jaarlijks de komst van de Schoolschrijver en leesbevorderingsactiviteiten rond de Kinderboekenweek en het Nationale Voorleesontbijt
  • Tuinspant: de tuinbakken rond de school worden zoveel mogelijk door kinderen verzorgd onder leiding van de ouders van het tuinspant, zij planten, wieden en oogsten.

Stamgroepouders

Elke stamgroep heeft twee stamgroepouders. Deze ouders ondersteunen de leerkracht van de groep bij praktische zaken. Zij zoeken bijvoorbeeld ouders die mee kunnen als begeleiding bij een excursie of zij helpen bij het versieren van de klas met kerst. Daarnaast leggen zij contact met ouders van nieuwe kinderen in de groep en zij maken deze nieuwe ouders wegwijs in de school. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe ouders zich ook snel welkom voelen in de school.

Overblijfouders

Atlantis heeft een continurooster. Alle kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch op school in de klas met de leerkracht. Daarna, tussen 11.45 en 12.45 uur, spelen de kinderen buiten. De leerkrachten hebben op dat moment pauze.

Tijdens het buitenspelen houden enkele teamleden samen met ouders toezicht op het plein. Een vaste groep ouders zet zich hiervoor in. Deze ouders geven aan dat het een leuke taak is, omdat zij door hun regelmatige aanwezigheid goed contact opbouwen met de kinderen.