Praktische zaken

Schooltijden

Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden:

Maandag 8.30 - 14.15
Dinsdag 8.30 - 14.15
Woensdag 8.30 - 14.15
Donderdag 8.30 - 14.15
Vrijdag 8.30 - 14.15
De deur gaat 's morgens open om 8.20 uur.
We werken met een continurooster, alle kinderen eten op school hun eigen lunch.

Continurooster

We werken met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op school blijven om te lunchen. De kinderen nemen zelf een lunch mee, die ze in hun eigen groep opeten met hun leerkracht. Daarna spelen de kinderen een half uur buiten.

We eten op school zoveel mogelijk gezond. Kinderen nemen iets gezonds mee om te eten en drinken liefst water.

Tijdens het buitenspelen houden overblijfkrachten toezicht. We hebben een vaste groep ouders, die zich inzet voor deze taak.

Bewegingsonderwijs

De kinderen van de onderbouw hebben gym in het speellokaal in ons schoolgebouw. Deze gymlessen kunnen worden verzorgd door de eigen leerkracht. Één keer in de week hebben de kinderen gym van een vakleerkracht. Voor de gymles hebben de kleuters gymschoentjes nodig, die ze gemakkelijk zelf aan en uit kunnen trekken.

Vanaf groep 3 hebben de kinderen gym in de gymzaal bij basisschool De Punt. Deze lessen worden verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Voor de gymles nemen de kinderen gymkleren en gymschoenen mee in een tas die zij gemakkelijk kunnen dragen.

Onze vakleerkacht bewegingsonderwijs is Bram Hemelrijk.

Tip: schrijf de naam van uw kind in de gymkleren, schoenen en tas.

Ziek melden en verlof aanvragen

Ziek melden

Als uw kind ziek is of naar de dokter moet, meldt u dit 's morgens voor 8.15 uur via de Schoolpraatapp. Een andere mogelijkheid is melding via absenties.atlantis@amosonderwijs.nl

Geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden. Deze redenen bedenken wij als school niet zelf. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet. Benieuwd wanneer verzuim geoorloofd is? Hieronder de belangrijkste redenen op een rij:

  • Als uw kind ziek is.
  • Als uw kind afwezig is omdat hij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. In Amsterdam geldt als richtlijn dat de school per verplichting één dag vrij geeft.
  • Soms heeft het beroep van een van de ouders tot gevolg dat hij of zij alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk hierbij dat u als ouder altijd eerst het besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind op vakantie gaat. Onze directeur mag wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
  • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden. Daarnaast mag de directeur, voor maximaal tien schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

U vraagt verlof aan door uiterlijk 10 dagen voor het verlof een formulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie. Bij het formulier moeten vaak ook bewijsstukken worden aangeleverd.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Dit mag dus niet. Wij zijn als school wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard informeren wij de ouders van de leerling over deze melding.

Als school werken wij nauw samen met de leerplichtambtenaar. In de volgende gevallen kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar:

  • Regelmatig te laat komen;
  • Zorgwekkend ziekteverzuim;
  • Twijfel bij ziekmeldingen;
  • Verzuim rondom schoolvakanties;
  • Ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag;
  • Vertrek naar het buitenland.

Na ontvangst van de melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. De inspecteur kan hiervoor bijvoorbeeld meer informatie ophalen bij de school en eventueel bij derden. Ook kan de inspecteur ouders oproepen voor een gesprek of een verhoor. De leerplichtambtenaar probeert altijd op basis van het onderzoek eerst afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Verbetert de situatie niet? Dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken.